Poskytovanie informácií v zmysle Zákona č. 211_2000 Z.z.

Centrálny register zmlúv

Zverejňovanie faktúr a objednávok

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v zmysle Zákona 307/2014 Z.z.

Podanie sťažnosti v zmysle Zákona 9/2010 Z.z. 

 

Prehlásenie o prístupnosti:

Webové sídlo Centra pre rodiny Nitra: www.cdrnitra.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Centrum NR si je vedomé nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené výlučne klasickou poštou.
Ide o dokumenty, ktoré Centrum NR netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Elektronické podania:

Elektronické podanie je možné realizovať prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Podmienkou je prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta) a vytvorené podanie je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)