Centrum pre deti a rodiny Nitra

 

Oznamujeme verejnosti, že od 1.1.2019 sa zmenil názov organizácie Detský domov na

Centrum pre deti a rodiny Nitra

Sídlo: Dlhá 179, 949 01 Nitra  a   IČO: 35628391 zostávajú nezmenené.

Ak nám chcete pomôcť, môžete tak urobiť na náš účet darov a grantov:

SK34 8180 0000 0070 0042 2539

Ďakujeme

 

 

Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je

pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život.“

 

 

Centrum pre deti a rodiny Nitra je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Dňa 01.11.1996 bolo zriadené Krajským úradom Nitra ako Dojčenský ústav. Od 01.01.1997 objekt slúžil ako Detský domov Nitra a od 01.09.2001 bol premenovaný na Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti. Od 01.01.2004 sa stal novým zriaďovateľom Detského domova a domova sociálnych služieb pre deti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Od 01.09.2005 do 31.12.2018 objekt slúžil pod starým názvom Detský domov Nitra, po reorganizácii od 01.01.2019 až dodnes objekt slúži ako Centrum pre deti a rodiny Nitra,  ktorého zriaďovateľom je od 1.7.2011 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Ústavná starostlivosť sa v Centre pre deti a rodiny Nitra vykonáva:

  • v domácom prostredí zamestnancov detského domova – v profesionálnych rodinách
  • v 2 samostatných skupinách a v 2 špecializovaných samostatných skupinách 

Kapacita zariadenia je 75 miest.

 

Naše zariadenie spolupracuje s dobrovoľníkmi z BUDDY programu. V prípade, že by ste mali záujem týmto spôsobom pomôcť deťom z centier pre deti a rodiny (bývalých detských domovov), viac informácií nájdete na ich web stránke:  https://tvojbuddy.sk/

Naše zariadenie podporujú sponzori: